Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Информационна кампания за провеждане на самооценяване на качеството в НУИ "Панайот Пипков" - гр. Плевен
A+ R A-

Информационна кампания за провеждане на самооценяване на качеството в НУИ "Панайот Пипков" - гр. Плевен

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В НУИ „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”- ГР. ПЛЕВЕН

На основание чл. 22, ал. 2, т. 15 и чл. 271, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 22,  ал. 4  от НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, в  НУИ „П. Пипков” Плевен се организира процедура по самооценяване на качеството за периода 2016/2017 и 2017/2018 уч.г. Поканени са да участват всички учители, служители, ученици и родители. 

1. Разясненията по процедурата да се проведат по следния начин:

- за учителите – на заседание на Педагогическия съвет;

- за учениците – в часа на класа;

- за другите служители – на Общо събрание;

- за родителите – на родителски срещи, организирани по график;

- за Обществения съвет и Училищното настоятелство – на редовни заседания на двата органа.

- за всички заинтересовани страни и потребителите на образователната услуга –на интернет страницата на училището

2.По предварително изготвен график да се проведе вътрешно и външно обучение на работната група по самооценяването

3.Кампанията да се проведе чрез анкети, допитвания, чек- листове и интервюта.

4. Процедурата да се провежда  в час на класа, по време  на родителски срещи, неформални срещи с родители, педагогически съвети, общи събрания и събрания на Обществения съвет.

Очакваме активното съдействие на всички участници в процеса, за да направим нашето училище едно по- добро и желано място за всички нас.